Số: 4556/BGDĐT-PC, ngày 25 tháng 8 năm 2014Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Số: 3008/CT-BGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015

THÔNG TƯ
Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

ĐIỀU LỆ
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Số: 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp...: << 1 2 [3]
thông báo
Thư viện tài liệu online

[mở rộng] | [thu nhỏ lại]

Thống kê
Lượt truy cập
Đang online: 32
Số bài đã đăng: 199
THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH BỞI ĐẶNG TRUNG HIẾU